محاسبه نرخ موثر اوراق بدهی

تاریخ خرید
قیمت پایانی
     
+
YTM(محاسبه نرخ موثر بازده تا سررسید): % 000
YTC(نرخ موثر بازده تا بازخرید): % 000
% 000
محاسبه نرخ موثر اوراق تسهیلات