محاسبه نرخ موثر تسهیلات مسکن

مبلغ تسهیلات تسه ها
قیمت هر ورق در بازار با احتساب کارمزدهای جانبی
     
تعداد اوراق لازم جهت دریافت وام
مبلغ هر قسط
نرخ اسمی سالیانه وام
نرخ اسمی ماهیانه وام
سررسید وام ها
سال
سررسید وام ها
ماه
مبلغ وام در دسترس متقاضی
نحوه پرداخت اقساط
نرخ موثر ماهیانه اوراق تسه
نرخ موثر سالیانه اوراق تسه
محاسبه YTM و YTC