در یک نگاه

تو این مطلب، قراره با تعداد تخصیص های هر واحد سهام رو در صندوق پالایش یکم با هم محاسبه کنیم.

3

آخرین مطالب

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
چهار شنبه 12 آذر 1399-8:52
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
چهار شنبه 12 آذر 1399-8:33
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
چهار شنبه 12 آذر 1399-8:15
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
بانک‌پارسیان‌   چهار شنبه 12 آذر 1399-8:2
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
پالایش نفت تهران   چهار شنبه 12 آذر 1399-7:59
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
فولاد کاوه جنوب کیش   چهار شنبه 12 آذر 1399-7:35
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 11 آذر 1399-10:44
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
دو شنبه 10 آذر 1399-14:22

مشاهده پست

دو شنبه 5 آبان 1399-21:39

دارایی های موجود در صندوق پالایشی یکم

تو این مطلب، قراره با تعداد تخصیص های هر واحد سهام رو در صندوق پالایش یکم با هم محاسبه کنیم.


بنام خدا

 

مشخصات صندوق

نام صندوق:  ﺻﻨﺪوق ﭘﺎﻻیشی ﻳﻜﻢ - ﺳﻬﺎم

نماد:  ﭘﺎﻻﻳﺶ

نوع صندوق:  ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﺪود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺪوق، داراییﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاریﻫﺎی اوراق ﺑﻬﺎدار ﺻﻨﺪوق و درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮدﻫﺎی تقسیمی ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺪ دارایی ﭘﺬﻳﺮه ﻫﺎی ﺻﻨﺪوق در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن اﺳﺖ.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از  ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺳﺮﻣﺎﻳﻪزﻳﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.ﻣﻮﺿﻮعﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻓﺮعی اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق، ﺑﺎزارﮔﺮدانی واﺣﺪﻫﺎیﮔﺬاری ﻫﻤﺎن ﺻﻨﺪوق میﺑﺎﺷﺪ.

 

ردﻳﻒ

نام سهام

تعداد کل سهام شرکت

ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم واگذاری

1

پالایش نفت اصفهان

51/000/000/000

7/650/000/000

2

پالایش نفت بندر عباس

28/688/000/000

4/303/200/000

3

پالایش نفت تبریز

10/000/000/000

1/500/000/000

4

پالایش نفت تهران

44/000/000/000

6/600/000/000


ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری: 6/193/506/493

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﻤﺘﺎز ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮیسی ﺷﺪه: 100/000 واحد

ﻣﺒﻠﻎ اسمی ﻫﺮ واﺣﺪ: 100/000 هزار ریال

نکته اول : طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی قیمت مبنای سهام پالایشی یکم، قیمت روز قبل از پذیره‌نویسی یعنی ۴ شهریورماه در نظر گرفته شد. این قیمت برای شپنا ۳۵۰۴ تومان، شبندر ۴۰۲۸ تومان، شتران ۳۴۷۵ تومان و شبریز ۴۳۱۶ تومان بود. یعنی با احتساب ۲۰ درصد تخفیف که برای سبد این صندوق در نظر گرفته می‌شود، در واقع هر سهم شپنا ۲۸۰۳، شبندر ۳۲۲۲، شتران ۲۷۸۰ و شبریز ۳۴۵۲ خریداری می‌شود.

نکته دوم : پنج درصد (۵%) از مبلغ جمع آوری شده در دوره پذیره نویسی به بازارگردانی واحد‌های سرمایه گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و جزء دارایی‌های صندوق محاسبه می شود.

 

 

خب حالا بریم سراغ محاسبات!!

 

 

نماد

قیمت هر سهم زمان خرید

تعداد سهام

تعداد سهام دولت

ارزش ریالی سهام دولت

ارزش ریالی در هر واحد

درصد ارزش در هر واحد

شپنا

28,032

51/000/000/000

7/650/000/000

214,444,800,000,000

34,624

 

36.45%

شبندر

32,224

28/688/000/000

4/303/200/000

138,666,316,800,000

22,389

 

23.57%

شبریز

34,528

10/000/000/000

1/500/000/000

51,792,000,000,000

 

8,362

 

8.80%

شتران

27,800

44/000/000/000

6/600/000/000

183,480,000,000,000

 

29,625

 

31.18%

 

 

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری: 6/193/506/493 

نماد

 

تعداد سهام دولت

ضریب

سهام

در هر واحد

قیمت خرید

در زمان پذیره نویسی

تعداد سهام در 300 واحد

تعداد سهام در 500 واحد

ارزش

300 واحد

ارزش 500 واحد

شپنا

7/650/000/000

1.2351

28,032

370/549

617/582

10,387,240

 

17,312,067

 

شبندر

4/303/200/000

0.6947

32,224

208/438

347/396

 

 6,716,695

11,194,492

 

شبریز

1/500/000/000

0.2421

34,528

72/65

121/095

 

 2,508,692

 4,181,153

 

شتران

6/600/000/000

1.0656

27,800

319/69

532/816

 

 8,887,373

14,812,288

 

مجموع

 

 

 

 

 

28,500,000

 

47,500,000

 

     


                                     ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری: 6/193/506/493جدول محاسبه شده بالا بدون لحاظ افزایش سرمایه های شرکت های پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران می باشد.

 

شپنا :       افزایش سرمایه از مبلغ 51,000,000,000,000 ریال به مبلغ 76,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته 

                                                                           میزان افزایش سرمایه 49 درصد

 

شتران :           افزایش سرمایه از مبلغ 44,000,000,000,000 ریال به مبلغ 75,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته

میزان افزایش سرمایه 70.5 درصد


 

با توجه به افزایش سرمایه ها خواهیم داشت:


 

نماد

 

تعداد سهام دولت

ضریب

سهام

در هر واحد

قیمت خرید

جدید

تعداد سهام در 300 واحد

تعداد سهام در 500 واحد

ارزش

300 واحد

ارزش 500 واحد

شپنا

11,398,500,000

1/8404

31,054

552/118

920/197

17,145,246

28,575,409

 

شبندر

4,303,200,000

0.6947

32,224

208/438

347/396

 

 6,716,695

11,194,492

 

شبریز

1,500,000,000

0.2421

34,528

72/65

121/095

 

 2,508,692

 4,181,153

 

شتران

11,253,000,000

1/8169

30,049

 

545/070

908/451

 16,379,044

27,298,406

 

مجموع

 

 

 

 

 

42,749,677

71,249,461

 خب حالا که با توجه به روابط ریاضی و افزایش سرمایه ها اومدیم ضریب سهام های شپنا ، شتران رو حساب کردیم  ،  ضریب سهام ها افزایش  چشمگیری داشت:

تو حالت اول بدون افزایش سرمایه هیچ مشکلی وجود نداره!!

اما تو حالت دوم وقتی افزایش سرمایه ها رو حساب کنیم ، اینجا دولت سرش کلاه رفته!!!!!!


خب دولت دو تا سناریو داره اینجا:

اینقدر قیمت سهام های موجود رو بیاره پایین و خودش بعدا بخره ، که جبران بشه! 

یا اینکه بیاد اساسنامه پالایش رو تغییر بده!

 

 

حالا میایم قیمت روز صندوق رو با توجه به ریزش های اخیر  در دو حالت محاسبه میکنیم:

1-      اگه افزایش سرمایه نمیدادن

2-      افزایش سرمایه دادن


حالت اول:

نماد

قیمت پایانی

پنجم آبان 99

تعداد سهام در 300 واحد

تعداد سهام در 500 واحد

ارزش

300 واحد

ارزش 500 واحد

شپنا

15,650

370/549

617/582

5,799,098

9,665,163

شبندر

31,480

208/438

347/396

 

6,561,618

 

10,936,029

 

شبریز

32,390

72/65

121/095

 

2,353,352

 

3,922,253

 

شتران

13,100

319/69

532/816

 

4,187,935

6,979,891

مجموع

 

 

 

  18,902,002

 

31,503,336

 

خب تو این حالت اگه افزایش سرمایه نمیدادن و بازار هم همین روند رو داشت صندوق پالایش یکم با ضرر 37 درصدی روبه رو می شد.


حالت دوم:

نماد

قیمت پایانی

پنجم آبان 99

قیمت خرید

جدید

تعداد سهام در 300 واحد

تعداد سهام در 500 واحد

ارزش

300 واحد

ارزش 500 واحد

شپنا

15,650

31,054

552/118

920/197

8,640,647

14,401,083

شبندر

31,480

32,224

208/438

347/396

6,561,628

10,936,026

شبریز

32,390

34,528

72/65

121/095

 

2,353,134

3,922,267

شتران

13,100

30,049

 

545/070

908/451

7,140,417

11,900,708

مجموع

 

 

 

 

24,695,825

 41,160,084

 


خب تو این حالت هم که افزایش سرمایه دادن و بازار هم همین روند رو داشت صندوق پالایش یکم با ضرر 18 درصدی روبه رو شده!.امیدورام که محاسبات ام اشتباه باشه !:)

*** من این مطلب رو با توجه به دانسته های خودم انتشار میدم ، اگر جایی از نظر محاسبات ریاضی و تعداد تخصیص و ... اشتباه کرده ام خوشحال میشم راهنمایی ام کنید.****


یا حق.پالایش   مبین سرمایه   صندوق پالایشی یکم  
9
علی  قصری
بهتر نیست حالا حالاها باز نشه؟
علی قصری سه شنبه 6 آبان 1399-15:36 0 پاسخ
محمدرضا  عباسی
بله ، فعلا باز نشه خیلی بهتره.
محمدرضا عباسی سه شنبه 6 آبان 1399-20:11 0 پاسخ
سکینه  قادی
اگر باز شه فکر کنم منفی شه
سکینه قادی جمعه 9 آبان 1399-18:3 0 پاسخ
موسی  روح الامینی
نه باز بشه زودتر تا دفعه دیگه جهت خرید صندوق دولتی دستپاچه نشیم.........
موسی روح الامینی سه شنبه 20 آبان 1399-22:54 0 پاسخ
معصومه  دولتی
یعنی اگر باز بشه بازم ضرر میکنیم
معصومه دولتی چهار شنبه 21 آبان 1399-5:55 0 پاسخ

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها