در یک نگاه

🌟شرکت شهدایران از شرکت های کوچک بورسی است و بعلت همین کوچکی ،جذاب برای سفته بازان،البته با بنیاد خوب و p/e عالی و نکته اینکه این شرکت به سبب بنیاد خوب و شرایط رشد پایدار نگرانی را به سهامدارنش تحمیل نمیکنه و همراهی با این شرکت بعنوان سهامدار بلندمدتی گرینه ای است مناسب و بدون استرس✅✅✅🌹

4

نمادهای مرتبط

مشاهده پست

سه شنبه 19 آذر 1398-2:15

بررسی نموداری غشهد

🌟شرکت شهدایران از شرکت های کوچک بورسی است و بعلت همین کوچکی ،جذاب برای سفته بازان،البته با بنیاد خوب و p/e عالی و نکته اینکه این شرکت به سبب بنیاد خوب و شرایط رشد پایدار نگرانی را به سهامدارنش تحمیل نمیکنه و همراهی با این شرکت بعنوان سهامدار بلندمدتی گرینه ای است مناسب و بدون استرس✅✅✅🌹


غشهد نمودار هفتگی