در یک نگاه

با2بارحمله به سقف ومقاومت اخیر1920وشکست آن،روندکوتاه مدتی به نزولی تغییرکرده وحمایت اول1450وحمایت قابل اعتمادکه بعنوان کف میان مدتی مقدار 1270مطرح است ورسیدن به این مقدار سخت،اماغیرممکن نیست،باتوجه به کندل های آخرواجزای نموداروفشارعرضه ی 4روزاخیرنفوذبه حمایت1450و ازدست رفتن آن تا حدی قابل انتظار است

3

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   دو شنبه 19 فروردین 1398-11:0
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   چهار شنبه 21 آذر 1397-9:3
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   سه شنبه 22 آبان 1397-15:12
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   سه شنبه 17 مهر 1397-9:48
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   یک شنبه 7 مرداد 1397-8:20
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   دو شنبه 11 تیر 1397-10:13
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   دو شنبه 7 اسفند 1396-11:12
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   یک شنبه 22 مرداد 1396-17:38
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   دو شنبه 1 خرداد 1396-15:55
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهامی ذوب آهن اصفهان   سه شنبه 19 اردیبهشت 1396-9:23

مشاهده پست

یک شنبه 13 مرداد 1398-1:11

بررسشی نموداری ذوب آهن اصفهان

با2بارحمله به سقف ومقاومت اخیر1920وشکست آن،روندکوتاه مدتی به نزولی تغییرکرده وحمایت اول1450وحمایت قابل اعتمادکه بعنوان کف میان مدتی مقدار 1270مطرح است ورسیدن به این مقدار سخت،اماغیرممکن نیست،باتوجه به کندل های آخرواجزای نموداروفشارعرضه ی 4روزاخیرنفوذبه حمایت1450و ازدست رفتن آن تا حدی قابل انتظار است
7

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها