پیغام

پیغام های ناظر
چهار شنبه 21 تیر 1396-10:18
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي توليدي لنت ترمز ايران(خلنت)،زامياد(خزاميا)،گروه كارخانه هاي نورد آلومينيوم(فنوال)،سيمان داراب(ساراب)،شهد ايران(غشهد)،معدني وصنعتي گل گهر(كگل)،معادن بافق(كبافق) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازارشركت بورس اوراق بهادارتهران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غديس1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت پاكديس متوقف شد. بديهي...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سيمان ايلام(سيلام)،داروسازي اكسير ايران(دلر)،سيمان بجنورد(سبجنو)جهت برگزاري مجمع عمو...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت در راستاي اجراي طرح ادغام بانك ها و موسسه اعتباري، به اطلاع مي رساند؛ معاملات در نماد...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت در راستاي اجراي طرح ادغام بانك ها و موسسه اعتباري، به اطلاع مي رساند؛ معاملات در نم...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت در راستاي اجراي طرح ادغام بانك ها و موسسه اعتباري، به اطلاع مي رساند؛ معاملات در نماد...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت واسپاري ملت (ولملت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت سفارش گيري قر...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (لخانه1) شنبه 28 اردیبهشت 1398-11:41

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت لوازم خانگي پارس (لخانه1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني، از طريق انجام ح...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي سهام تعهد شده تاديه نشده شركت بيمه زندگي خاورميانه (بخاور1) نماد معاملاتي...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي بطور...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ارتباطات سيار ايران(همراه)،سيمان اروميه(ساروم)،خدمات انفورماتيك(رانفور)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه...