پیغام

پیغام های ناظر
یک شنبه 24 شهریور 1398-16:6
كارگزاران محترم عضو فرابورس، پيرو اطلاعيه شماره 1511/خ/98 مورخ 13/06/1398 اين شركت، در خصوص اجراي مقررات جديد در بازار پايه فرابورس ايران، به استحضار مي رساند؛ کليه نمادهاي قابل معامله که در تابلوهاي پايه زرد ، پايه نارنجي و پايه قرمز بازار پايه فرابورس ايران درج شده اند، از فردا دوشنبه مورخ 25/06/1398 براساس مقررات جديد بازار پايه قابل معامله خواهند بود. به همين منظور، دوره سفارش گيري فردا دوشنبه مورخ 25/06/1398 از ساعت 12:00 لغايت 12:30 در دامنه نوساني 2 برابر دامنه نوسان روزانه قيمتي تابلوهاي مذكور در بازار عادي ( معادل 6 درصد، 4 درصد، و 2 درصد به ترتيب در تابلوهاي پايه زرد ، پايه نارنجي و پايه قرمز نسبت به قيمت پاياني نمادهاي معاملاتي در روز چهارشنبه مورخ 13/06/1398) خواهد بود و پس از آن، حراج ناپيوسته راس ساعت 12:30 انجام مي شود كه مبناي محاسبه دامنه نوسان قيمت خواهد بود. بديهي است در خصوص نمادهايي که به دليل برگزار مجمع يا انتشار اطلاعات حائز اهميت متوقف مي باشند، بازگشايي پس از ارائه اطلاعات مربوطه و اطلاع رساني اين شركت انجام مي گيرد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/06/29پايا...
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم بار...
پیغام های ناظر

توقف نماد معاملاتي (آينده1) دو شنبه 25 شهریور 1398-8:24

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (آينده1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شرکت بازرگاني صنعتي ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن ب...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك ملي اعلام مي‌گردد: 1...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت ريل پر...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ذوب1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان متوق...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (دتوزيع1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت توزيع دارو پخش متوقف ش...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت ريل پر...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، پيرو اطلاعيه شماره 1511/خ/98 مورخ 13/06/1398 اين شركت، در خصوص اجراي مقررات جديد در بازار پايه فرابورس ايران، به استحضا...