پیغام

پیغام های ناظر
یک شنبه 17 مرداد 1395-10:42
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت بورس كالاي ايران (كالا1، كالا2، كالا3، كالا4)، پس از برگزاري مجامع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه و عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم و اعمال تصميمات مجامع مذكور در سامانه معاملات، از امروز يكشنبه مورخ 17/05/1395 بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و بدون محدوديت حجمي در هر سفارش (بلوك) در سامانه معاملات توافقي امكان پذير مي باشد. همچنين مقتضي است کارگزاران محترم مي بايست مفاد اطلاعيه شماره 0902/الف/94 مورخ 19/05/1394 اين مديريت را مد نظر قرار دهند. مديريت عمليات بازار واعضاي فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 97/07/20پايا...
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم بار...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك ملي اعلام مي‌گردد: ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسک...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وامير1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت گروه صنعتي و معدني امير...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز يكشنبه مورخ 1397/07/15 در نمادهاي معاملاتي شركت آسيا سير ارس (حآسا1)، اسناد خزانه...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع ميرساند: بازگشايي نماد معاملاتي شركت دامداري تليسه نمونه (تليسه1) به زماني پس از اعمال تصميمات افزايش سرم...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شيرين دارو (دشيري1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سها...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو1) پس از عدم پاسخگويي در خصوص نوسان قيمت سهام...