پیغام

پیغام های ناظر
شنبه 26 تیر 1395-10:37
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت بورس کالاي ايران (كالا1، كالا2، كالا3، كالا4) جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 28/04/1395، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 26/04/1395 متوقف مي گردد. همچنين در خصوص درخواستهاي با حجم بزرگتر يا مساوي 5/0 درصد از سرمايه پايه شركت بورس کالاي ايران، با توجه به ضرورت استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقتضي است كارگزاران محترم مهلت زماني مورد نياز جهت استعلام مذكور را مد نظر قرار دهند. مديريت عمليات بازار و اعضاي فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت فنرسازي‌خاور (خفنر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت ح...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ‌داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به با...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازا...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصو...
پیغام های ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري ك...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به گشايش نماد معاملاتي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن شهريور ماه سال 1397 در نماد (تسه9...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (تاپكيش1) راس ساعت 12:00 امروز شنبه مورخ 1397/06/31 مقت...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(بكاب) شنبه 31 شهریور 1397-11:41

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنايع جوشكاب يزد(بكاب)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوس...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي مارون(مارون1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب ، از طريق انجام ح...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي غدير (شغدير1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب و ارائه اطلاعات ...