پیغام

پیغام های ناظر
سه شنبه 21 خرداد 1398-8:14
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران؛ تاكيد مي گردد در خصوص ورود سفارش در نمادهاي معاملاتي (وقوام1)،(وقوام2)، (وقوام4)، (ومهر1)، (ومهر2)، (ومهر4)، (حكمت1)، (حكمت2)، (حكمت4)، (وكوثر1)،(وكوثر2) و (وكوثر4) موارد ذيل مدنظر قرار گيرد: 1) تقاضاي فروش براي سهامداران حقيقي بر اساس قيمت 1،000 ريال مي باشد كه در نمادهاي (وقوام1)، (ومهر1)، (حكمت1) و (وكوثر1) قابل ثبت است. 2) تقاضاي فروش براي سهامداران حقوقي غير وابسته به نيروهاي مسلح بايد صرفاً بر اساس قيمت پاياني سهام در زمان توقف نماد معاملاتي مربوطه مبلغ 641 ريال در خصوص بانک قوامين (وقوام2)، مبلغ 707 ريال در خصوص بانك مهر اقتصاد (ومهر2)، مبلغ 788 ريال در خصوص بانک حکمت (حكمت2) و مبلغ 588 ريال در خصوص شرکت اعتباري کوثر مرکزي (وكوثر2) ثبت شود. 3) تقاضاي فروش صرفاً براي اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به نيروهاي مسلح که قصد فروش سهام خود را در اين مرحله دارند بايد با مبلغ 1 ريال در خصوص بانک قوامين (وقوام4)، 707 ريال در خصوص بانك مهر اقتصاد (ومهر4)، مبلغ 788 ريال در خصوص بانک حکمت (حكمت4) و مبلغ 588 ريال در خصوص شرکت اعتباري کوثر مرکزي (وكوثر4) ثبت شود. 4) پيرو ابلاغيه شماره 110200228 مديريت نظارت بركارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به تاريخ 19/01/1398 و شماره نامه 46987/122، تکميل و ارائه تعهد نامه پيوست اين ابلاغيه به همراه تقاضاي فروش سهام الزامي است. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/06/29پايا...
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم بار...
پیغام های ناظر

توقف نماد معاملاتي (آينده1) دو شنبه 25 شهریور 1398-8:24

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (آينده1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شرکت بازرگاني صنعتي ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن ب...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك ملي اعلام مي‌گردد: 1...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت ريل پر...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ذوب1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان متوق...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (دتوزيع1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت توزيع دارو پخش متوقف ش...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت ريل پر...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، پيرو اطلاعيه شماره 1511/خ/98 مورخ 13/06/1398 اين شركت، در خصوص اجراي مقررات جديد در بازار پايه فرابورس ايران، به استحضا...