پیغام

پیغام های ناظر
چهار شنبه 15 اسفند 1397-10:27
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي حمل ونقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، داروسازي زهراوي(دزهراوي)،پتروشيمي آبادان(شپترو)،فولاد خوزستان(فخوز) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه،شير پاستوريزه پگاه خراسان (غشان) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ذوب1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان مت...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز م...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نمادهاي معاملاتي نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي11) و فعالان بورس انرژي (انرژ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت احياء صنايع خراسان (واحصا1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس انرژي ايران (انر‍‍ژي31) پس از رفع موارد منجر به تعليق در قال...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فن آوا1) یک شنبه 27 مرداد 1398-11:38

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت س...
پیغام های ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي(غنوش) یک شنبه 27 مرداد 1398-11:23

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت نوش مازندران(غنوش)با توجه به عدم كشف قيمت با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اختيار خريد شركت سرمايه گذاري دارويي تامين (ضپكو807) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (تيپيكو)مبني بر برگزاري مج...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت سرمايه گذاري دارويي تامين (هپكو806) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (تيپيكو)مبني بر...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (واحصا1) یک شنبه 27 مرداد 1398-10:55

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت احياء صنايع خراسان (واحصا1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم ...