پیغام

پیغام های ناظر
شنبه 24 شهریور 1397-11:8
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني درخصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/06/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/02/02 در نماد معاملاتي اوراق مشاركت ايران و شرق (سهامي عام) در ن...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كفرآور1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت فرآورده هاي سيمان شرق ...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت توليدمحورخودرو (خمحور1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز ...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت در راستاي اجراي طرح ادغام بانك ها و موسسه اعتباري، به اطلاع مي رساند؛ معاملات در نماد...
پیغام های ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي(سنيرح) دو شنبه 2 اردیبهشت 1398-11:22

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سيمان سفيد ني ريز(سنيرح) باتوجه به عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده...
پیغام های ناظر

توقف نمادهاي معاملاتي (كاذر)،(قثابت) دو شنبه 2 اردیبهشت 1398-11:22

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت فرآورده هاي نسوز آذر(كاذر)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي، شركت كارخان...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لوله و ماشين سازي ايران(فلوله)، سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)پس از رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت ...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(شوينده)و سرمايه گذاري بهمن(وبهمن) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت بيمه تجارت نو (سهامي عام) در نماد (بنوح1) پس از برگزاري ك...