پیغام

پیغام های ناظر
دو شنبه 12 مرداد 1394-13:22
به اطلاع مي رساند؛ در راستاي دقيق تر شدن فرآيند کشف قيمت اوراق درج شده در بازار بدهي بورس تهران، وضعيت نمايش تمامي قيمت هاي اوراق شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک و گواهي سپرده در نمادهاي معاملاتي به شرح ذيل، از روز سه­شنبه مورخ 13/05/1394 از حالت درصد-واحد به وضعيت نمايش کامل قيمتي (واحد ريال) تغيير مي يابد. بديهي است از تاريخ اعلامي، ورود هرگونه سفارش خريد و فروش در نمادهاي اوراق مذكور مي بايست بر اساس قيمت كامل و دقيق اوراق و در دامنه نوسان مجاز قيمتي صورت پذيرد. - اوراق مشارکت: مشير9412، مساپا9551، مسينا9641، مشير612؛ - صکوک: صکاوه706، صگستر963؛ - گواهي سپرده: رايان512؛ لازم به ذکر است، به عنوان مثال، اوراقي که در جلسه معاملاتي روز دوشنبه مورخ 12/05/1394 با قيمت پاياني معادل 100/01 مورد معامله قرار گيرند، از ابتداي جلسه معاملاتي روز سه­شنبه مورخ 13/05/1394، در سامانه معاملاتي، اين عدد به مبلغ 1،000،100 ريال تغيير مي يابد و هرگوه دريافت سفارش خريد و فروش در دامنه نوسان قيمتي تعيين شده اوراق مذکور بر مبناي اين قيمت امکان پذير مي باشد. همچنين، از تاريخ ذكر شده، حداقل تغيير مجاز قيمت واحد در هر سفارش در سامانه معاملاتي براي کليه اوراق درج شده به ميزان يک ريال بوده و ساير شرايط، اطلاعات و محدوديت­هاي اوراق فوق براساس اطلاعيه هاي مندرج در سايت بورس و مطابق با پيام­ هاي قبلي اين مديريت به قوت خود باقي خواهد بود. همچنين به منظور انجام تغييرات، لازم است كارگزاران محترم نسبت به حذف كليه سفارشات خود در نمادهاي ذكر شده در پايان جلسه معاملاتي دوشنبه 12/05/1394 اقدام نمايند. عمليات بازار مشتقه

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/06/29پايا...
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم بار...
پیغام های ناظر

توقف نماد معاملاتي (آينده1) دو شنبه 25 شهریور 1398-8:24

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (آينده1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شرکت بازرگاني صنعتي ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن ب...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك ملي اعلام مي‌گردد: 1...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت ريل پر...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ذوب1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان متوق...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (دتوزيع1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت توزيع دارو پخش متوقف ش...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت ريل پر...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، پيرو اطلاعيه شماره 1511/خ/98 مورخ 13/06/1398 اين شركت، در خصوص اجراي مقررات جديد در بازار پايه فرابورس ايران، به استحضا...