پیغام

پیغام های ناظر
یک شنبه 30 اردیبهشت 1397-9:31
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي قند نقش‌ جهان‌(قنقش)،گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌ خودرو(خگستر)، لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌(دعبيد)، آلومراد(فمراد)و سايپا ديزل‌(خكاوه)با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز شنبه مورخ 1397/10/22 در نمادهاي معاملاتي اوراق مشاركت قطار شهري تبريز (تبريز971)...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند؛ علي رغم پيگيريهاي انجام شده از ناشر ابهامات موجود در اطلاعات ناشر برطرف نشده است ، لذا تعليق نماد معاملاتي شركت معادن‌ بافق‌ (كبافق...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز م...
پیغام های ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت ايران‌ ...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سايپا (خساپا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج نا...
پیغام های ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي قرارداد اختيار معامله خريد سهام شركت مخابرات ايران با سررسيد مهرماه 1398 (ضخابر807)، با توجه به ...
پیغام های ناظر
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت مخابرات ايران با سررسيد شهريورماه 1398 (هخابر806)، با توجه به ...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فارابي (شفارا1) امروز شنبه مورخ 1397/10/22 در تابلو پايه ج بازار پ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت عطرين نخ قم (نطرين1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت نوش پونه مشهد (غپونه1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان فيمت ...