پیغام

پیغام های ناظر
یک شنبه 30 اردیبهشت 1397-8:2
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قندنقش‌جهان‌(قنقش1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي بانك سامان (سامان1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عادي ساليانه...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت كي بي سي (سهامي عام) در نماد (كي بي سيح1) از طريق انجام ح...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع كشاورزي و كود زنجان (زنجان1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصو...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فارابي (شفارا1) امروز شنبه مورخ 1397/10/29 در تابلو پايه ج بازار پ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت كي بي سي (سهامي عام) در نماد (كي بي سيح1) از طريق انجام ح...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تراكتورسازي ايران(تايرا)، شيشه و گاز(كگاز) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضا...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي افست(چافست)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،نوسازي و ساختمان تهران(ثنوسا)پس از ب...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنايع جوشكاب يزد(بكاب)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكا...
پیغام های ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت بانك ملت (وبملت) با سررسيد ارديبهشت ماه 1398...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 10240/ن/97 مورخ 1397/10/22 اين شركت، تعداد 99،000،000 واحد صندوق سرمايه گذا...