نماد گروه فن آوا گروه فن آوا

  • 1398/02/25
  • نماد : فن آوا (گروه فن آوا)
  • آخرین قیمت : 3,865
  • حجم معاملات : 41,980
  • قیمت دیروز : 4,031
  • درصد تغییرات : -4.12%

فن آوا (گروه فن آوا)

نماد فن آوا
آخرین قیمت 3,865
قیمت پایانی 3,901
درصد تغییر قیمت -4.12%
تغییر قیمت -166
بالاترین قیمت 4,077
پایین ترین قیمت 3,850
قیمت دیروز 4,031
حجم 41,980
ارزش 163,746,971
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,511
حداکثر قیمت مجاز 4,291
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت گروه فن آوا-فن آوا
سعید معزز   گروه فن آوا   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:46
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت گروه فن آوا-فن آوا
سعید معزز   گروه فن آوا   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:46
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (فن آوا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت گروه فن آوا م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه الف، از طريق انجام ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (فن آوا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت گروه فن آوا متوقف شد...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از پذيرش مشروط يكي از شركت هاي زير مجموعه با توجه ب...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فن آوا1) سه شنبه 30 مرداد 1397-9:26

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از پذيرش مشروط يكي از شركت هاي زير مجموعه با توجه ب...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (فن آوا1) شنبه 29 اردیبهشت 1397-9:23

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گروه فن آوا (فن آوا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام نوبت د...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فن آوا1) دو شنبه 3 اردیبهشت 1397-9:51

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 20 اسفند 1390 0
2 پنج شنبه 10 اسفند 1391 0
3 پنج شنبه 15 اسفند 1392 پنج شنبه 15 خرداد 1393 140 دانلود
4 چهار شنبه 6 خرداد 1394 یک شنبه 10 خرداد 1394 150 دانلود
5 چهار شنبه 25 فروردین 1395 چهار شنبه 25 فروردین 1395 500 دانلود
6 سه شنبه 29 فروردین 1396 چهار شنبه 1 شهریور 1396 100 دانلود
7 دو شنبه 31 اردیبهشت 1397 پنج شنبه 1 شهریور 1397 190 دانلود