نماد پتروشیمی نوری پتروشیمی نوری

  • 1398/11/29
  • نماد : نوري (پتروشیمی نوری)
  • آخرین قیمت : 31,250
  • حجم معاملات : 4,204,656
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 3,025.00%

نوري (پتروشیمی نوری)

نماد نوري
آخرین قیمت 31,250
قیمت پایانی 31,250
درصد تغییر قیمت 3,025.00%
تغییر قیمت 30250
بالاترین قیمت 31,250
پایین ترین قیمت 31,250
قیمت دیروز 1,000
حجم 4,204,656
ارزش 131,395,500,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 65,929
حداکثر قیمت مجاز 72,867
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 165,503
موجشماری نماد نوری
ربابه صفری   پتروشیمی نوری   یک شنبه 31 شهریور 1398-15:59
6
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری مجمع عمومی عادی پتروشیمی نوری
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی نوری   سه شنبه 1 مرداد 1398-11:16
1