ایجاد پست جدید فید خبری گروه تکنیکال
# عنوان
106 تحلیل تکنیکال شسپا
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 1 خرداد 1399-21:38   نفت سپاهان   5
107 تحلیل شاخص کل
هادي گلي كيكاسري   پنج شنبه 1 خرداد 1399-21:30   2
108 تحلیل وتجارت
هادي گلي كيكاسري   چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-21:5   بانک تجارت   0
109 تحلیل شتران
هادي گلي كيكاسري   چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-20:26   پالایش نفت تهران   1
110 تحلیل پترول
هادي گلي كيكاسري   چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-20:23   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   1
111 تحلیل شاخص کل
هادي گلي كيكاسري   چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-20:18   1
112 تحلیل غمینو
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-19:0   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   4
113 تحلیل تکنیکال سیستم
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-17:34   همکاران سیستم   0
114 تحلیل تکنیکال شسپا
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-17:31   نفت سپاهان   0
115 تحلیل شپلی
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-17:4   پلی اکریل ایران   1
116 تحلیل شپنا
هادي گلي كيكاسري   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-16:17   پالایش نفت اصفهان   4
117 تحلیل حسینا
118 تحلیل دکیمی
هادي گلي كيكاسري   شنبه 27 اردیبهشت 1399-23:4   کیمیدارو   3
119 تحلیل غبهار
120 نحلیل ولتجار
صفحه 8 از 63