ایجاد پست جدید فید خبری گروه مبین سرمایه
# عنوان
1 عرضه اولیه وسپهر
2 عرضه اولیه ثامید
مجید نیک یار   دو شنبه 17 شهریور 1399-8:54   توسعه و عمران امید   76
3 اختیار معامله
4 اطلاع رسانی عمومی
محمدرضا افخمی   یک شنبه 2 شهریور 1399-8:57   24
5 عرضه اولیه غکورش
مجید نیک یار   دو شنبه 27 مرداد 1399-15:8   صنعت غذایی کورش   126
6 عرضه اولیه گدنا
7 عرضه اولیه ثبهساز
مجید نیک یار   دو شنبه 20 مرداد 1399-8:47   بهساز کاشانه تهران   171
8 عرضه اولیه زملارد
9 عرضه اولیه امین
مجید نیک یار   دو شنبه 13 مرداد 1399-10:33   تامین سرمایه امین   169
10 عرضه اولیه غزر
مجید نیک یار   دو شنبه 6 مرداد 1399-9:14   صنعتی زر ماکارون   172
11 عرضه اولیه بگیلان
مجید نیک یار   دو شنبه 6 مرداد 1399-9:4   توسعه مسیر برق گیلان   166
12 عرضه اولیه آبادا
مجید نیک یار   دو شنبه 30 تیر 1399-15:29   تولید نیروی برق آبادان   189
13 عرضه اولیه غزر
مجید نیک یار   دو شنبه 23 تیر 1399-9:22   صنعتی زر ماکارون   291
14 عرضه اولیه رافزا
مجید نیک یار   یک شنبه 22 تیر 1399-17:39   رایان هم افزا   178
15 عرضه اولیه ولپارس
مجید نیک یار   سه شنبه 17 تیر 1399-9:33   لیزینگ پارسیان   192
صفحه 1 از 37