ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
76 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 4 مهر 1396-10:49   سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌   0
77 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 28 شهریور 1396-9:18   سرمایه گذاری خوارزمی   3
78 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 22 شهریور 1396-8:14   شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   0
79 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری غدیر
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 14 شهریور 1396-8:28   سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌   1
80 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سبحان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 31 مرداد 1396-8:22   سرمایه گذاری سبحان   0
81 محاسبه NAV شرکت دارو پخش
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 24 مرداد 1396-8:41   داروپخش‌ (هلدینگ‌   0
82 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 17 مرداد 1396-8:8   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   0
83 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 10 مرداد 1396-14:24   س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   0
84 محاسبه NAV شرکت نفت و گاز پارسیان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 4 مرداد 1396-9:52   گسترش نفت و گاز پارسیان   0
85 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
مشاور سرمایه گذاری معیار   دو شنبه 2 مرداد 1396-8:4   سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌   0
86 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 21 تیر 1396-9:12   سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند   1
87 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 13 تیر 1396-8:9   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   0
88 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 30 خرداد 1396-8:44   سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌   0
89 محاسبه NAV سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 23 خرداد 1396-8:33   توسعه‌معادن‌وفلزات‌   0
90 محاسبه NAV شرکت گروه دارویی البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 16 خرداد 1396-14:46   البرزدارو   0
صفحه 6 از 6