ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
61 محاسبه NAV شرکت توسعه معادن روی ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 بهمن 1396-8:40   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
62 محاسبه NAV شرکت سیمان فارس و خوزستان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 17 بهمن 1396-8:8   سیمان فارس و خوزستان   0
63 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 11 بهمن 1396-10:22   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   0
64 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 20 دی 1396-9:11   شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   0
65 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری غدیر
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 12 دی 1396-8:25   سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌   2
66 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 28 آذر 1396-8:5   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   1
67 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 21 آذر 1396-8:27   سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌   0
68 محاسبه NAV شرکت دارو پخش
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 14 آذر 1396-15:26   داروپخش‌ (هلدینگ‌   1
69 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 7 آذر 1396-8:20   سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند   1
70 محاسبه NAV سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 4 آذر 1396-10:10   توسعه‌معادن‌وفلزات‌   0
71 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 1 آذر 1396-8:30   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   2
72 محاسبه NAV شرکت گروه دارویی البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 16 آبان 1396-9:9   سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌   0
73 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 9 آبان 1396-15:19   سرمایه‌گذاری‌ سایپا   0
74 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 2 آبان 1396-8:5   سرمایه گذاری دارویی تامین   0
75 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 مهر 1396-8:23   سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان   0
صفحه 5 از 7