ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
46 بررسی NAV و EPS ونفت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 شهریور 1397-11:23   0
47 گزارش خالص ارزش دارایی ها 12 شهریور 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 شهریور 1397-9:5   0
48 گزارش خالص ارزش دارایی ها 28 مرداد 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 مرداد 1397-16:37   0
49 تحلیل خالص ارزش دارایی های هلدینگ های شیمیایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مرداد 1397-16:14   سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌   0
50 گزارش خالص ارزش دارایی ها 7 مرداد 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مرداد 1397-16:17   0
51 محاسبه NAV شرکت گروه بهمن
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 اردیبهشت 1397-8:7   گروه‌بهمن‌   0
52 محاسبه NAV شرکت گروه دارویی البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 18 اردیبهشت 1397-8:10   سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌   1
53 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397-8:17   شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   0
54 محاسبه NAV گروه دارویی سبحان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 29 فروردین 1397-11:23   گروه دارویی سبحان   0
55 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 21 فروردین 1397-9:3   سرمایه گذاری شفادارو   0
56 محاسبه NAV شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 8 فروردین 1397-1:25   گسترش نفت و گاز پارسیان   1
57 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 22 اسفند 1396-8:28   سرمایه‌گذاری‌ سایپا   1
58 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:10   سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان   0
59 محاسبه NAV شرکت توسعه معادن روی ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 بهمن 1396-8:40   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
60 محاسبه NAV شرکت سیمان فارس و خوزستان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 17 بهمن 1396-8:8   سیمان فارس و خوزستان   0
صفحه 4 از 6