ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
16 خالص ارزش دارایی های شرکت پارس توشه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 23 شهریور 1398-10:39   سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌   1
17 گزارش خالص ارزش دارایی ها 9 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 9 شهریور 1398-12:43   0
18 ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری آتیه دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-9:9   سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند   1
19 گزارش خالص ارزش دارایی ها 14 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 مرداد 1398-11:9   0
20 گزارشی از ارزش خالص دارایی های گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 2 مرداد 1398-15:56   گروه صنایع معادن فلات ایرانیان   2
21 گزارش خالص ارزش دارایی ها 20 تیر ماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 22 تیر 1398-8:19   0
22 ارزش خالص دارایی های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 9 تیر 1398-9:0   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   0
23 گزارش خالص ارزش دارایی ها 8 تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 تیر 1398-14:48   0
24 ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 خرداد 1398-16:6   سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ   3
25 گزارش خالص ارزش دارایی ها 05 خرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 خرداد 1398-14:52   0
26 ارزش خالص دارایی های توسعه معادن روی ایران (کروی)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-15:33   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
27 گزارش خالص ارزش دارایی ها 15 اردیبهشت 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 اردیبهشت 1398-10:4   0
28 ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (وصنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 اردیبهشت 1398-8:10   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   1
29 گزارش خالص ارزش دارایی ها 8 فروردین 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 9 فروردین 1398-15:9   1
30 ارزش خالص دارایی های هلدینگ تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 اسفند 1397-13:49   0
صفحه 2 از 7