ایجاد پست جدید
# عنوان
1 محاسبه NAV شرکت گروه بهمن
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 اردیبهشت 1397-8:7   گروه‌بهمن‌   0
2 محاسبه NAV شرکت گروه دارویی البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 18 اردیبهشت 1397-8:10   سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌   0
3 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397-8:17   شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   0
4 محاسبه NAV گروه دارویی سبحان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 29 فروردین 1397-11:23   گروه دارویی سبحان   0
5 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 21 فروردین 1397-9:3   سرمایه گذاری شفادارو   0
6 محاسبه NAV شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 8 فروردین 1397-1:25   گسترش نفت و گاز پارسیان   0
7 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری سایپا
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 22 اسفند 1396-8:28   سرمایه‌گذاری‌ سایپا   1
8 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:10   سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان   0
9 محاسبه NAV شرکت توسعه معادن روی ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 25 بهمن 1396-8:40   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
10 محاسبه NAV شرکت سیمان فارس و خوزستان
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 17 بهمن 1396-8:8   سیمان فارس و خوزستان   0
11 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 11 بهمن 1396-10:22   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   0
12 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 20 دی 1396-9:11   شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   0
13 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری غدیر
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 12 دی 1396-8:25   سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌   1
14 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 28 آذر 1396-8:5   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   0
15 محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 21 آذر 1396-8:27   سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌   0
صفحه 1 از 3