ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 خالص ارزش روز دارایی های شرکت سرمایه گذاری امید
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-12:48   گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   0
2 گزارش خالص ارزش دارایی ها 10 مهر 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مهر 1398-17:19   گروه دارویی سبحان   1
3 خالص ارزش دارایی های شرکت پارس توشه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 23 شهریور 1398-10:39   سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌   0
4 گزارش خالص ارزش دارایی ها 9 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 9 شهریور 1398-12:43   0
5 ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری آتیه دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-9:9   سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند   1
6 گزارش خالص ارزش دارایی ها 14 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 مرداد 1398-11:9   0
7 گزارشی از ارزش خالص دارایی های گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 2 مرداد 1398-15:56   گروه صنایع معادن فلات ایرانیان   2
8 گزارش خالص ارزش دارایی ها 20 تیر ماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 22 تیر 1398-8:19   0
9 ارزش خالص دارایی های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 9 تیر 1398-9:0   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   0
10 گزارش خالص ارزش دارایی ها 8 تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 تیر 1398-14:48   0
11 ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 خرداد 1398-16:6   سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ   2
12 گزارش خالص ارزش دارایی ها 05 خرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 خرداد 1398-14:52   0
13 ارزش خالص دارایی های توسعه معادن روی ایران (کروی)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-15:33   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
14 گزارش خالص ارزش دارایی ها 15 اردیبهشت 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 اردیبهشت 1398-10:4   0
15 ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (وصنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 اردیبهشت 1398-8:10   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   1
صفحه 1 از 6