ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 تحلیل خالص ارزش دارایی های شوینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 26 آذر 1397-12:19   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   0
2 گزارش خالص ارزش دارایی ها 21 آذر 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 آذر 1397-12:5   0
3 بررسی خالص ارزش دارایی های پردیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 آذر 1397-12:2   سرمایه گذاری پردیس   1
4 گزارش خالص ارزش دارایی ها 27 آبان 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 27 آبان 1397-11:6   0
5 بررسی اجمالی نماد سرمایه گذاری توکا فولاد
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 12 آبان 1397-14:50   سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ   0
6 گزارش خالص ارزش دارایی ها 12 آبان 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 12 آبان 1397-12:0   0
7 گزارش خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری سپه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 29 مهر 1397-15:44   سرمایه‌گذاری‌ سپه‌   0
8 گزارش خالص ارزش دارایی ها 23 مهرماه 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 مهر 1397-8:34   0
9 گزارش خالص ارزش دارایی ها 4 مهر 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 4 مهر 1397-10:30   0
10 بررسی NAV و EPS ونفت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 شهریور 1397-11:23   0
11 گزارش خالص ارزش دارایی ها 12 شهریور 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 شهریور 1397-9:5   0
12 گزارش خالص ارزش دارایی ها 28 مرداد 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 مرداد 1397-16:37   0
13 تحلیل خالص ارزش دارایی های هلدینگ های شیمیایی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مرداد 1397-16:14   سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌   0
14 گزارش خالص ارزش دارایی ها 7 مرداد 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مرداد 1397-16:17   0
15 محاسبه NAV شرکت گروه بهمن
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 اردیبهشت 1397-8:7   گروه‌بهمن‌   0
صفحه 1 از 4