ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 بررسی سود اوری و خالص ارزش دارایی های ومعادن
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 9 مهر 1399-12:8   توسعه‌معادن‌وفلزات‌   12
2 خالص ارزش دارایی گسترش نفت و گاز پارسیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 شهریور 1399-12:47   گسترش نفت و گاز پارسیان   7
3 ارزش خالص دارایی های گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-20:21   7
4 خالص ارزش دارایی شرکت تاصیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 اردیبهشت 1399-9:1   7
5 گزارش خالص ارزش دارایی های پترول
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 فروردین 1399-18:51   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   1
6 برآورد خالص ارزش دارایی های وکادو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 فروردین 1399-14:53   5
7 مقایسه خالص ارزش دارایی های چهار سهم سیدکو، پارسان،دسبحا و وسپه
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 اسفند 1398-8:37   5
8 مقایسه هلدینگ های معدنی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 دی 1398-12:19   4
9 بررسی گزارش شش ماهه تیپیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 دی 1398-12:13   سرمایه گذاری دارویی تامین   1
10 براورد سود و ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری صنعت نفت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 20 آذر 1398-14:11   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   3
11 گزارش خالص ارزش دارایی ها 3 آذر 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 آذر 1398-10:51   5
12 تحلیل شرکت سرمایه گذاری شفا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 آبان 1398-9:42   سرمایه گذاری شفادارو   2
13 گزارش خالص ارزش دارایی ها 13 آبان 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 13 آبان 1398-17:50   هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   2
14 خالص ارزش روز دارایی های شرکت سرمایه گذاری امید
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-12:48   گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   3
15 گزارش خالص ارزش دارایی ها 10 مهر 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مهر 1398-17:19   گروه دارویی سبحان   2
صفحه 1 از 7