ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (وصنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 اردیبهشت 1398-8:10   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   1
2 گزارش خالص ارزش دارایی ها 8 فروردین 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 9 فروردین 1398-15:9   1
3 ارزش خالص دارایی های هلدینگ تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 اسفند 1397-13:49   0
4 گزارش خالص ارزش دارایی ها 11 اسفند 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 11 اسفند 1397-16:41   0
5 خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 4 اسفند 1397-15:33   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   0
6 گزارش خالص ارزش دارایی ها 27 بهمن 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 بهمن 1397-9:59   0
7 تحلیل ارزش دارایی های شرکت تکادو
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 بهمن 1397-15:6   تکادو   0
8 گزارش خالص ارزش دارایی ها 14 بهمن 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 بهمن 1397-11:8   0
9 گزارش خالص ارزش دارایی ها 17 دی ماه 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 17 دی 1397-11:53   0
10 تحلیل خالص ارزش دارایی های گروه دارویی سبحان (دسبحا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 13 دی 1397-20:34   گروه دارویی سبحان   0
11 گزارش خالص ارزش دارایی ها 10 دی ماه 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 دی 1397-15:1   0
12 تحلیل خالص ارزش دارایی های شوینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 26 آذر 1397-12:19   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   0
13 گزارش خالص ارزش دارایی ها 21 آذر 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 آذر 1397-12:5   0
14 بررسی خالص ارزش دارایی های پردیس
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 آذر 1397-12:2   سرمایه گذاری پردیس   2
15 گزارش خالص ارزش دارایی ها 27 آبان 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 27 آبان 1397-11:6   0
صفحه 1 از 5