ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری آتیه دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 26 مرداد 1398-9:9   سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند   0
2 گزارش خالص ارزش دارایی ها 14 مرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 مرداد 1398-11:9   0
3 گزارشی از ارزش خالص دارایی های گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 2 مرداد 1398-15:56   گروه صنایع معادن فلات ایرانیان   2
4 گزارش خالص ارزش دارایی ها 20 تیر ماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 22 تیر 1398-8:19   0
5 ارزش خالص دارایی های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 9 تیر 1398-9:0   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   0
6 گزارش خالص ارزش دارایی ها 8 تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 8 تیر 1398-14:48   0
7 ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 خرداد 1398-16:6   سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ   2
8 گزارش خالص ارزش دارایی ها 05 خرداد 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 خرداد 1398-14:52   0
9 ارزش خالص دارایی های توسعه معادن روی ایران (کروی)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-15:33   توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌   0
10 گزارش خالص ارزش دارایی ها 15 اردیبهشت 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 اردیبهشت 1398-10:4   0
11 ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (وصنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 اردیبهشت 1398-8:10   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   1
12 گزارش خالص ارزش دارایی ها 8 فروردین 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 9 فروردین 1398-15:9   1
13 ارزش خالص دارایی های هلدینگ تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 اسفند 1397-13:49   0
14 گزارش خالص ارزش دارایی ها 11 اسفند 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 11 اسفند 1397-16:41   0
15 خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 4 اسفند 1397-15:33   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   0
صفحه 1 از 5