ایجاد پست جدید فید خبری گروه پیش بینی بازار مبین
# عنوان
121 گزارش بازار روز چهارشنبه 30خرداد97
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 30 خرداد 1397-17:31   0
122 گزارش بازار روز سه شنبه 29خرداد
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 30 خرداد 1397-8:43   0
123 گزار ش بازار سه شنبه 29 خرداد 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 29 خرداد 1397-8:32   0
124 گزارش روز بازار یکشنبه 27 خردادماه 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   دو شنبه 28 خرداد 1397-8:22   0
125 گزارش روز بازار چهارشنبه 23خرداد97
مشاور سرمایه گذاری معیار   یک شنبه 27 خرداد 1397-8:36   0
126 پیش بینی بازار 9 خرداد 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 9 خرداد 1397-8:0   1
127 پیش بینی بازار 8 خرداد 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 8 خرداد 1397-7:53   0
128 پیش بینی بازار 7 خرداد 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   دو شنبه 7 خرداد 1397-8:7   0
129 پیش بینی بازار 5 خرداد 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 5 خرداد 1397-8:51   1
130 پیش بینی بازار 2 خرداد 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 2 خرداد 1397-8:44   0
131 پیش بینی بازار 29 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 29 اردیبهشت 1397-8:14   0
132 پیش بینی بازار 26 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397-7:12   0
133 پیش بینی بازار 25 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   سه شنبه 25 اردیبهشت 1397-8:16   0
134 پیش بینی بازار 24 اردبیهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   دو شنبه 24 اردیبهشت 1397-7:27   1
135 پیش بینی بازار 22 اردیبهشت 97
مشاور سرمایه گذاری معیار   شنبه 22 اردیبهشت 1397-7:24   1