شارژ 50،000 تومانی خرید سهام
 • بسته شارژ 50،000 تومانی
 • بسته شارژ 50،000 تومانی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/15

140 امتیاز
شارژ 100،000 تومانی خرید سهام
 • بسته شارژ 100،000 تومانی
 • بسته شارژ 100،000 تومانی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/15

277 امتیاز
شارژ 500،000 تومانی خرید سهام
 • بسته شارژ 500،000 تومانی
 • بسته شارژ 500،000 تومانی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/15

1388 امتیاز

فروشگاه شهروند ( تهران )
 • (تهران)- بن خرید فروشگاه های زنجیره ای شهروند به
ارزش 500،000 ریال
 • (تهران)- بن خرید فروشگاه های زنجیره ای شهروند به ارزش 500،000 ریال

139 امتیاز
شهر کتاب آنلاین
 • بن خرید اینترنتی کتاب به ارزش 1،000،000 ریال
 • بن خرید اینترنتی کتاب به ارزش 1،000،000 ریال

278 امتیاز
شهر کتاب آنلاین
 • بن خرید اینترنتی کتاب به ارزش 500،000 ریال
 • بن خرید اینترنتی کتاب به ارزش 500،000 ریال

139 امتیاز
شهر کتاب آنلاین
 • بن خرید اینترنتی کتاب به ارزش 200،000 ریال
 • بن خرید اینترنتی کتاب به ارزش 200،000 ریال

55 امتیاز
فروشگاه هایپرمی ( مشهد )
 • ( مشهد ) - بن خرید فروشگاه هایپرمی به ارزش 500،000 ریال
 • ( مشهد ) - بن خرید فروشگاه هایپرمی به ارزش 500،000 ریال

139 امتیاز
فروشگاه هایپرمی ( اصفهان )
 • ( اصفهان ) - بن خرید فروشگاه هایپرمی به ارزش 1000،000 ریال
 • ( اصفهان ) - بن خرید فروشگاه هایپرمی به ارزش 1000،000 ریال

278 امتیاز
فروشگاه های زنجیره ای شهروند ( تهران )
 • (تهران)- بن خرید فروشگاه های زنجیره ای شهروند به
ارزش 1000،000 ریال
 • (تهران)- بن خرید فروشگاه های زنجیره ای شهروند به ارزش 1000،000 ریال

278 امتیاز
فروشگا های همواره تخفیف افق کورش
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به ارزش 500،000ریال
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به ارزش 500،000ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/28

139 امتیاز
فروشگاه های همواره تخفیف افق کوروش تهران
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به ارزش 1،000،000ریال
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به ارزش 1،000،000ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/28

278 امتیاز
فروشگاه های همواره تخفیف افق کوروش تهران
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به ارزش 2،000،000ریال
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به ارزش 2،000،000ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/28

556 امتیاز
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

556 امتیاز
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000ریال
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

278 امتیاز
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000ریال
 • (تهران) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

1390 امتیاز
 • (اصفهان) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • (اصفهان) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

556 امتیاز
 • (اصفهان) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000 ریال
 • (اصفهان) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

278 امتیاز
 • (اصفهان) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000 ریال
 • (اصفهان) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

1390 امتیاز
 • (مشهد) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • (مشهد) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/28

556 امتیاز
 • (مشهد) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000 ریال
 • (مشهد) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

278 امتیاز
 • (مشهد) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000 ریال
 • (مشهد) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

1390 امتیاز
 • (تبریز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • (تبریز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

556 امتیاز
 • (تبریز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000 ریال
 • (تبریز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

278 امتیاز
 • (تبریز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000 ریال
 • (تبریز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

1390 امتیاز
 • (شیراز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • (شیراز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 2،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

556 امتیاز
 • (شیراز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000 ریال
 • (شیراز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 1،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

278 امتیاز
 • (شیراز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000 ریال
 • (شیراز) - کارت خرید فروشگاه های زنجیره ای رفاه به ارزش 5،000،000 ریال
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/27

1390 امتیاز

مشاوره تلفنی با تیم تحلیل
 • مشاوره تلفنی
 • مشاوره تلفنی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

100 امتیاز

مشاوره با کارشناس بیمه
 • مشاوره بیمه
 • مشاوره بیمه
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

15 امتیاز

خلاصه تحلیل بنیادی
 • خلاصه تحلیل بنیادی نماد
 • خلاصه تحلیل بنیادی نماد
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

15 امتیاز

با 30% تخفیف
 • تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه/ جان مورفی
 • تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه/ جان مورفی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

185 امتیاز
با 30% تخفیف
 • تحلیل بنیادی در بازار سرمایه/ محمدعلی شهدایی
 • تحلیل بنیادی در بازار سرمایه/ محمدعلی شهدایی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

97 امتیاز
با 30% تخفیف
 • معامله گر منضبط/ مارک داگلاس
 • معامله گر منضبط/ مارک داگلاس
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

54 امتیاز
با 30% تخفیف
 • سرمایه گذار هوشمند/ بنجامین گراهام
 • سرمایه گذار هوشمند/ بنجامین گراهام
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

98 امتیاز
با 30% تخفیف
 • تحلیل موج های الیوت/ رابرت روجلوت
 • تحلیل موج های الیوت/ رابرت روجلوت
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/11/29

68 امتیاز
با 30% تخفیف
 • الگوهای شمعی ژاپنی/ استیو نیسون
 • الگوهای شمعی ژاپنی/ استیو نیسون
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

165 امتیاز
با 30% تخفیف
 • چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم/ نیکلاس دارواش
 • چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم/ نیکلاس دارواش
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

39 امتیاز
با 30% تخفیف
 • روانشناسی سرمایه گذاری/ جان‌ نوفسینگر
 • روانشناسی سرمایه گذاری/ جان‌ نوفسینگر
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

47 امتیاز
با 30% تخفیف
 • شناخت و تجزیه تحلیل صورت‌های مالی/ علی شهدایی
 • شناخت و تجزیه تحلیل صورت‌های مالی/ علی شهدایی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

62 امتیاز
با 30% تخفیف
 • همه چیز در مورد طلا/ علیرضا جوادی، محمدحسین رشیدی
 • همه چیز در مورد طلا/ علیرضا جوادی، محمدحسین رشیدی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

49 امتیاز
با 30% تخفیف
 • جادوگران بازار نوین/ جک‌دی. شواگر
 • جادوگران بازار نوین/ جک‌دی. شواگر
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

282 امتیاز
با 30% تخفیف
 • تحلیل بنیادی ، تکنیکال یا ذهنی/ مارک داگلاس
 • تحلیل بنیادی ، تکنیکال یا ذهنی/ مارک داگلاس
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

49 امتیاز
با 30% تخفیف
 • ارزش‌گذاری سهام بر مبنای P/E / علی شهدایی
 • ارزش‌گذاری سهام بر مبنای P/E / علی شهدایی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

107 امتیاز
با 30% تخفیف
 • روانشناسی کاربردی بازار سرمایه/ رضازاده و خوشرنگ
 • روانشناسی کاربردی بازار سرمایه/ رضازاده و خوشرنگ
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

35 امتیاز
با 30% تخفیف
 • تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار/ عزتی فر
 • تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار/ عزتی فر
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

58 امتیاز
با 30% تخفیف
 • تکنیک های ساده و کاربردی در تحلیل بنیادی
 • تکنیک های ساده و کاربردی در تحلیل بنیادی
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

55 امتیاز
با 30% تخفیف
 • نوابغ بازار سرمایه/ علیرضا حسین پور
 • نوابغ بازار سرمایه/ علیرضا حسین پور

43 امتیاز
با 30% تخفیف
 • تابلوخوانی / ریوندی و شاکر
 • تابلوخوانی / ریوندی و شاکر
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

29 امتیاز
با 30% تخفیف
 • سهام عادی با سود غیرعادی/ فیشر
 • سهام عادی با سود غیرعادی/ فیشر

93 امتیاز

 • دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات/ فاضل
 • دفتر برنامه ریزی و ثبت معاملات/ فاضل

146 امتیاز
 • معامله گری به روش ایچیموکو /روندی
 • معامله گری به روش ایچیموکو /روندی

65 امتیاز
 • بی اجازه با جرج /اسلاتر
 • بی اجازه با جرج /اسلاتر

107 امتیاز
 • ذهن لاکپشت ها /فیث
 • ذهن لاکپشت ها /فیث

137 امتیاز
 • امواج الیوت پیشرفته /ژند
 • امواج الیوت پیشرفته /ژند

107 امتیاز
 • کاربرد اصولی امواج الیوت /گورمن
 • کاربرد اصولی امواج الیوت /گورمن

96 امتیاز
 • 45 سال در وال استریت /کن
 • 45 سال در وال استریت /کن

96 امتیاز
 • بیندیشید و ثروتمند شوید /هیل
 • بیندیشید و ثروتمند شوید /هیل

101 امتیاز
 • 1 2 3 پیش به سوی بازارهای سرمایه /درزی
 • 1 2 3 پیش به سوی بازارهای سرمایه /درزی

19 امتیاز
 • ارزش زمانی پول در مدیریت مالی /یاسینی
 • ارزش زمانی پول در مدیریت مالی /یاسینی

90 امتیاز
 • داینامیک تریدینگ /ماینر
 • داینامیک تریدینگ /ماینر

435 امتیاز
 • راهنمای بصری الگوهای نموداری /بولکوفسکی
 • راهنمای بصری الگوهای نموداری /بولکوفسکی

236 امتیاز
 • سیستم معاملاتی چنگال اندروز /مورگ
 • سیستم معاملاتی چنگال اندروز /مورگ

118 امتیاز
 • مبانی اصول امواج الیوت /میرزایی
 • مبانی اصول امواج الیوت /میرزایی

165 امتیاز
 • شیوه لاکپشت ها /فیث
 • شیوه لاکپشت ها /فیث

148 امتیاز

با 15% تخفیف
 • رقص فیل ها /لویی گشنر
 • رقص فیل ها /لویی گشنر
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

85 امتیاز
با 15% تخفیف
 • آموزه های وارن بافت /بافت و کلارک
 • آموزه های وارن بافت /بافت و کلارک
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

36 امتیاز
با 15% تخفیف
 • وارن بافت و تفسیر صورت های مالی /بافت و کلارک
 • وارن بافت و تفسیر صورت های مالی /بافت و کلارک
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

52 امتیاز
با 15% تخفیف
 • بابای دارا، بابای نادار /کیوساکی و لچتر
 • بابای دارا، بابای نادار /کیوساکی و لچتر
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

71 امتیاز
با 15% تخفیف
 • انسان های موفق چگونه می اندیشند /ماکسول
 • انسان های موفق چگونه می اندیشند /ماکسول
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

36 امتیاز
با 15% تخفیف
 • صد کتاب مدیریت در یک کتاب /پرسیوس
 • صد کتاب مدیریت در یک کتاب /پرسیوس
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

59 امتیاز
با 15% تخفیف
 • گاو بنفش /گادین
 • گاو بنفش /گادین
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

36 امتیاز
با 15% تخفیف
 • رهبری /ماکسول
 • رهبری /ماکسول
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

24 امتیاز
با 15% تخفیف
 • هنر نو اندیشیدن /فیلیپس
 • هنر نو اندیشیدن /فیلیپس
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

50 امتیاز
با 15% تخفیف
 • رهبران موفق /ماکسول
 • رهبران موفق /ماکسول
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

36 امتیاز
با 15% تخفیف
 • مدیریت بر خود /اسمیت
 • مدیریت بر خود /اسمیت
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

83 امتیاز
با 15% تخفیف
 • ساختن برای ماندن /کالینز و پوراس
 • ساختن برای ماندن /کالینز و پوراس
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

71 امتیاز
با 15% تخفیف
 • مدیریت بر قلب ها /بلانچارد
 • مدیریت بر قلب ها /بلانچارد
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

36 امتیاز
با 15% تخفیف
 • صفت های بایسته یک رهبر /ماکسول
 • صفت های بایسته یک رهبر /ماکسول
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

36 امتیاز
با 15% تخفیف
 • مدیریت نگرش /ماکسول
 • مدیریت نگرش /ماکسول
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

36 امتیاز
با 15% تخفیف
 • ثروت در پایه ی هرم /پراهالاد
 • ثروت در پایه ی هرم /پراهالاد

83 امتیاز
با 15% تخفیف
 • راهنمایی برای خودباوری زنان /براندن
 • راهنمایی برای خودباوری زنان /براندن

43 امتیاز
با 15% تخفیف
 • مدیریت زمان /بلانچارد و گاتری
 • مدیریت زمان /بلانچارد و گاتری

24 امتیاز
با 15% تخفیف
 • بهترین باش /کرمر
 • بهترین باش /کرمر

60 امتیاز
با 15% تخفیف
 • مدیریت زندگی /ماکسول
 • مدیریت زندگی /ماکسول

35 امتیاز

اسنپ
 • شارژ حساب اسنپ (20 هزار تومان)
 • شارژ حساب اسنپ (20 هزار تومان)

56 امتیاز

با 30% تخفیف
 • اشتراک یک ماهه نماوا
 • اشتراک یک ماهه نماوا
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

49 امتیاز

www.fatemehzahra.org
 • کمک به خیریه فاطمه زهرا (س)
 • کمک به خیریه فاطمه زهرا (س)
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

20 امتیاز
موسسه خیریه کهریزک
 • کمک به موسسه خیریه کهریزک
 • کمک به موسسه خیریه کهریزک
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

20 امتیاز
موسسه خیریه محک
 • کمک به موسسه خیریه محک
 • کمک به موسسه خیریه محک
 • اعتبار تا تاریخ: 1398/12/29

20 امتیاز
انجمن دیابت گابریک
 • کمک به انجمن دیابت گابریک
 • کمک به انجمن دیابت گابریک

20 امتیاز