توجه : دریافت امتیاز مسابقه در صورتی که جواب درست را ارسال کرده باشید، چند روز پس از اتمام مسابقه صورت می گیرد.

لیست مسابقات در حال برگزاری :

مسابقه شماره 100 :

تاریخ شروع مسابقه : 1399/08/05 تاریخ پایان مسابقه : 1399/08/12
امتیاز لازم برای شرکت در این مسابقه : 5
امتیاز برنده شدن در این مسابقه : 10

در مبحث اختیار خرید با فرض ثابت بودن سایر عوامل و رشد 70 درصدی قیمت پایه در تاریخ سررسید، کدام یک از گزینه های زیر در صورت اعمال سودآوری بالایی دارد؟