توجه : دریافت امتیاز مسابقه در صورتی که جواب درست را ارسال کرده باشید، چند روز پس از اتمام مسابقه صورت می گیرد.

لیست مسابقات در حال برگزاری :

مسابقه شماره 34 :

تاریخ شروع مسابقه : 1397/08/26 تاریخ پایان مسابقه : 1397/09/05
امتیاز لازم برای شرکت در این مسابقه : 5
امتیاز برنده شدن در این مسابقه : 10

7- الگوی دوسویه زیر مجموعه کدام یک از الگوهای هارمونیک می باشد؟