توجه : دریافت امتیاز مسابقه در صورتی که جواب درست را ارسال کرده باشید، چند روز پس از اتمام مسابقه صورت می گیرد.

لیست مسابقات در حال برگزاری :

مسابقه شماره 47 :

تاریخ شروع مسابقه : 1397/12/25 تاریخ پایان مسابقه : 1398/01/03
امتیاز لازم برای شرکت در این مسابقه : 10
امتیاز برنده شدن در این مسابقه : 20

قیمت هر سهم شرکت آلفا در تاریخ 97/1/5 مبلغ 2،000 ریال بوده است سود نقدی پرداختی در تاریخ 97/5/20 برابر با1،000 ریال میباشد. شرکت دوبار افزایش سرمایه داده است. اولین افزایش سرمایه در تاریخ 97/4/25 و به مقدار 200% از محل اندوخته و در 97/10/30 نیز 200% از محل 100% آورده و 100% اندوخته می باشد. اگر در انتهای سال قیمت سهم 2،000 ریال باشد، نرخ بازدهی هر سهم چقدر است؟ (مبلغ دریافتی بابت افزایش سرمایه به ازای هر سهم 1000 ریال می باشد.)