لیست حساب های بانکی مبین سرمایه

اوراق

بانک شماره حساب شماره شبا
ملت 4209211119 05.0120.0000.0000.4209.2111.19
تجارت 104316360 73.0180.0000.0000.0104.3163.60
سامان 849-40-1035321-1 59.0560.0849.0400.1035.3210.01
ملی اوراق 108179203001 25.0170.0000.0010.8179.2030.01
صادرات اوراق 103469675000 45.0190.0000.0010.3469.6750.00
پارسیان 021-00024554-003 85.0540.1255.0210.0024.5540.03
پاسارگاد 207.110.11872025.1 27-0570-0207-1101-1872-0250-01
مهر ایران 3014-11-3087375-1 05.0600.3014.0110.3087.3750.01
رسالت 10.4758024.1 40.0700.0010.0022.4758.0240.01
رفاه کارگران.بورس تهران 208133677 13.0130.1000.0000.0208.1336.77
آینده 100291986007 17.0620.0000.0010.0291.9860.07
شهر 100.842.634.239 67-0610-0000-0010-0842-6342-39
اقتصاد نوین 130.2.5876202.1 66.0550.0130.0020.5876.2020.01

انرژی

بانک شماره حساب شماره شبا
ملی انرژی 110219125006 64.0170.0000.0011.0219.1250.06
ملت انرژی 1555470484 69.0120.0000.0000.1555.4704.84

کالا

بانک شماره حساب شماره شبا
ملت جاری 1556192395 40.0120.0000.0000.1556.1923.95
ملت کیش 5043005388 22.0120.0100.0000.5043.0053.88
تجارت 104315739 59.0180.0000.0000.0104.3157.39
کشاورزی 511943229 11.0160.0000.0000.0511.9432.29
صادرات کالا 104821534008 73.0190.0000.0010.4821.5340.08
رفاه کارگران.بورس کالا 194919419 64.0130.1000.0000.0194.9194.19
سپه 5586753312 04.0120.0200.0000.5586.7533.12

صندوق مشترک مبین سرمایه

بانک شماره حساب شماره شبا
سامان 835.810.22210222.1 24.0560.0835.8102.2210.2220.01
پاسارگاد 207.8100.14428962.1 25.0570.0207.8101.4428.9621.01
تجارت 104349404 91.0180.0000.0000.0104.3494.04
ملت 5586753312 04.0120.0200.0000.5586.7533.12

متفرقه

بانک شماره حساب شماره شبا
تجارت 104318037 93.0180.0000.0000.0104.3180.37